Velkommen til Veriscan Security

Svært mange bedriftsledere opplever at egen virksomhet ikke utnytter digital teknologi på en effektiv og trygg måte. Det skyldes ofte en kombinasjon av ulike faktorer. Blant de mest vanlige utfordringene er manglende digital kompetanse i ledergruppen, en passiv eller utdatert IT-funksjon og lav digital risikoforståelse.

BI publiserte allerede i 2016 forskning som viser at norske toppledere ligger på bunn i digitalisering. Kombinerer vi dette med at norske lønnskostnader ligger i verdenstoppen så gir det grunn til bekymring. Hensikten med digitalisering er jo i hovedsak å kunne arbeide (og samhandle) mer effektivt, slik at unødvendig arbeid – og dermed kostnader – elimineres eller reduseres vesentlig.

En annen negativ faktor ved lav eller halvhjertet digitalisering er at risikoen for alvorlige sikkerhetshendelser øker kraftig. Det er en kjensgjerning at det digitale trusselbildet de siste årene har vokst enormt. Trusler som løsepengevirus, tyveri av intellektuell eiendom, svindel og kompromittering av personopplysninger utgjør en svært høy risiko for bedriften. Risikoene er mange og av operasjonell, finansiell, juridisk og omdømmemessig art.

Den russiske invasjonen i Ukraina understreker alvoret. Cyberkrigføring mellom ulike blokker har pågått i mange år, men har blitt synliggjort ved at Russland benytter cyberkrigføring over Internett som angrepsvektor mot viktige offentlige og private virksomheter i en rekke land, også Norge.

Hva kan så Veriscan Security bidra med for å utvikle din virksomhet digitalt? Vi mener at en strukturert tilnærming er avgjørende. Vår metode bygger på gjennomføring av en tilstandskartlegging av bedriftens digitale nivå og medarbeidernes digitale kompetanse, samt at vi profilerer bedriftens trussel- og risikoprofil.

På bakgrunn av de funn som gjøres vil vi så utarbeide et digitalt veikart, med konkrete strategiske og taktiske tiltak innenfor de ulike områdene, gruppert i kort, mellomlang og lang sikt. Skisser til mulige valg av løsninger og leverandører («sourcing») vil også kunne inkluderes.

Vi mener at virksomheters ulikheter i størrelse, kompleksitet og fagområder forutsetter at kartlegging må tilpasses den enkelte virksomhet. Innledningsvis vil vi derfor gjennomføre intervjuer med sentral ledere, slik at kartleggingen og profileringen blir effektiv og målrettet, og dermed best mulig tilpasset til virksomhetens behov.